Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op leveringen van zaken en/of verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten waarbij Wizga Internet Solutions hierna partij is.

2. Aanbiedingen/het tot standkomen van overeenkomsten:

Alle aanbiedingen van Wizga Internet Solutions zijn geheel vrijblijvend en door Wizga Internet Solutions verstrekte opgaven zijn niet bindend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat door Wizga Internet Solutions aan de afnemer schriftelijk is bevestigd.

3. Prijzen:

De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

4. levering:

Wizga Internet Solutions streeft ernaar de overeengekomen levertijd zoveel mogelijk na te komen doch een overschrijding van minder dan 1 maand geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden en deswege schadevergoeding te vorderen.

5. Betaling:

Alle facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald, bij gebreke waarvan de debiteur direct in verzuim verkeert. na 14 dagen wordt er een herinnering verstuurd. Indien de herinnering niet binnen 5 werkdagen voldaan wordt zullen er €17,50 administratiekosten worden gerekend.

6. Aansprakelijkheid:

1. Wizga Internet Solutions is niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en/of verband houdend met de tussen haar en afnemer gesloten overeenkomst. Voorzover Wizga Internet Solutions toch aansprakelijk mocht zijn zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag waarvoor aansprakelijkheidsverzekering dekking verleent en dan nog tot het bedrag waartoe deze uitkering verleent. De aansprakelijkheid van Wizga Internet Solutions voor door haar geleverde zaken blijft beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende zaak.
2. Wizga Internet Solutions zal in ieder geval nimmer aansprakelijk gehouden kunnen worden voor het vergoeden van de zogenaamde gevolgschade of indirecte schade zoals bedrijfs-, milieu-, of immateriële schade. De hiervoor aangegeven beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet ingeval van opzet of grove schuld van Wizga Internet Solutions.

7. Geschillen:

Alle overeenkomsten tussen Wizga Internet Solutions en haar afnemers zullen worden beheerst door Nederlands recht en eventuele geschillen hierover zullen uitsluitend mogen worden gebracht voor de bevoegde rechter.

8. Verlenging/Opzegging:

Abonnementen hebben een looptijd van een jaar en worden jaarlijks stilzwijgend per opdrachtdatum met een jaar verlengd tenzij uiterlijk 3 maanden voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd.

 

Wizga Internet Solutions sitemap, disclaimer & privacyverklaring
Alle rechten voorbehouden © Wizga Internet Solutions 2005 - 2019